Een burn-out en ontslag. Kan dat?

Datum: september 19, 2022 Tags: werknemers

Uitval vanwege een burn out komt steeds vaker voor. Mijn ervaring is dat de burn out vrij vaak het gevolg is van werken bij die specifieke werkgever. Dat hoeft niet te betekenen dat er iets mis is met de werkgever, of met de werknemer; soms werkt het gewoon niet meer tussen partijen. 

Onder die omstandigheden kan het beter zijn om uit elkaar te gaan. En dat kán. Het is alleen wel cruciaal dat dat op de juiste manier gebeurt en dat de juiste stappen worden gezet. De werknemer loopt anders namelijk het risico diens recht op een WW-uitkering te verliezen.

Misvatting: ontslag is niet mogelijk

Wat ik in de praktijk vaak zie, is dat men denkt dat uit elkaar gaan onder deze omstandigheden niet mogelijk is. Als u ziek bent, mag u immers niet instemmen met uw ontslag en uw werkgever mag u tijdens ziekte in principe niet ontslaan. Er zijn echter evengoed mogelijkheden om uit elkaar te gaan. Die mogelijkheid ontstaat onder meer wanneer de burn out écht het gevolg is van werken bij die specifieke werkgever.

Vraag u daarom af of u nog een burn out zou hebben als u een paar maanden met rust gelaten zou worden en u zich volledig kunt focussen op uw herstel. Verwacht u dat u dan nog steeds een burn out hebt? Of beeld u zich eens in dat u elders, bij een andere werkgever werkt. Vermoed u dat u dan opnieuw een burn out krijgt?

Is het antwoord “nee”, dan zijn er mogelijkheden. Daarvoor moeten er eerst bepaalde afspraken met uw bedrijfsarts en werkgever worden gemaakt. En die afspraken leiden ertoe dat u, op voorzienbare termijn en nádat u bent hersteld, elders aan de slag kunt. Het is een totale win-win, want uw werkgever is dan af van een kostbaar en langdurig re-integratietraject, met het altijd aanwezige risico een loonsanctie opgelegd te krijgen. En u kunt zich richten op iets waar u wél energie van krijgt.

Burn out en conflict

Vaak speelt (of ontstaat) ondertussen een conflict tussen partijen, die samenhangt met de burn out van werknemer. De kans dat een werkgever de arbeidsovereenkomst gedurende de eerste twee ziektejaren kan opzeggen of laten ontbinden, is vrij klein als sprake is van een nauwe verwevenheid tussen de arbeidsongeschiktheid van werknemer en het conflict. De enige mogelijkheid voor partijen om dan los te komen van elkaar is gelegen in het treffen van een beëindigingsregeling.

Benadelingshandeling jegens UWV

Een werknemer die instemt met een beëindigingsregeling terwijl hij op de einddatum van de arbeidsovereenkomst nog niet (genoeg) hersteld is om zich op de arbeidsmarkt te begeven, loopt het risico geen WW-uitkering van UWV te ontvangen. Dat komt doordat de werknemer, door in te stemmen met een beëindiging van de arbeidsovereenkomst terwijl men nog arbeidsongeschikt is, jegens UWV een benadelingshandeling heeft gepleegd. Dat betekent dat een werknemer met burn out er goed aan doet zich te laten adviseren over een aangeboden beëindigingsregeling.

Instemmen met ontslag bij burn out?

Instemmen met ontslag terwijl u een burn out heeft, is – in bepaalde gevallen – gerust mogelijk en is onder sommige omstandigheden zelfs voor beide partijen gewenst. Denk aan een burn out die gerelateerd is aan het werken bij die specifieke werkgever.

Als beide partijen bereid zijn mee te werken aan een regeling kunt u, eenmaal hersteld, veelal prima elders aan de slag. In dit soort kwestie is de juiste aanpak echter cruciaal. Hebt u een vaststellingsovereenkomst ontvangen terwijl u een burn out hebt? Heb u een burn out en wilt u graag uit dienst bij uw huidige werkgever? Laat u goed adviseren over het traject en de inhoud van de beëindigingsovereenkomst.